รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ภายใต้หัวข้อวิจัย
🌟Genome-scale model of plant for precision agriculture
🌟Transcriptional regulation between plant and pathogen for early warning system
🌟Plant biological networks towards biomarkers identification
🌟Water efficiency and yield stability through model-based irrigation
ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2563
เข้าศึกษาเทอม 2/2563 (มกราคม 2564)
สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th/ หรือ http://petchra.kmutt.ac.th/en/home/
รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8368, 02-470-8426